โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยโศก

building19 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2512
building19 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
building19 อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2540
building19 อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
building19 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
building19 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
building19 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2513
building19 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
building19 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
building19 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
building19 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
building19 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
building19 ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารสถานที่ สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2544
อาคารสถานที่ บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2536
อาคารสถานที่ บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2530
อาคารสถานที่ สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2542
อาคารสถานที่ สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่ สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
อาคารสถานที่ ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารสถานที่ ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
อาคารสถานที่ ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
อาคารสถานที่ ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
อาคารสถานที่