โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ทัศนศึกษาที่วัด

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านห้วยโศกได้พาน้องๆเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่วัด เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการเข้าวัดทำบุญ ให้อาหารสัตว์ และรู้จักความเป็นมาของทางศาสนาพุทธ

วันที่ 6 มีนาคม 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564