วันที่ 25 มกราคม 2564

วันที่ 25 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการศิรยาศ์ อสิอุโค ได้มอบเกียรติบัตร โครงการเด็กดีของแผ่นดิน ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 8 คน ที่ตั้งใจพัฒนาตนเอง จนเกิดการเปลี่ยนแแปลงนิสัยเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัล”เด็กดีของแผ่นดิน”

ซึ่งโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างแรงบัลดานใจให้เด็กอีกหลายคน สามารถสร้างต้นตน สร้างคุณค่าให้กับต้นเอง ครอบครัว โรงเรียนและประเทศชาติต่อไป

วันที่ 25 มกราคม 2564