วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานจังหวัดสุราษฏณ์ธานี ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่เข้ามาจัดกิจกรรมด้านการอนุกรักษ์พลังงานทดแทน รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝักด้านจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการตระหนักถึงคุณค่าของการให้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564