โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานจังหวัดสุราษฏณ์ธานี ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่เข้ามาจัดกิจกรรมด้านการอนุกรักษ์พลังงานทดแทน รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝักด้านจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการตระหนักถึงคุณค่าของการให้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564