โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

มอบทุนการศึกษา ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ทางมูลนิธิน่านฟ้า ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงเกวลิน ศรีสมบัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนจำนวนหนึ่ง ทางโรงเรียนบ้านห้วยโศก และเด็กนักเรียน ขอขอบพระคุณ

วันที่ 11 มีนาคม 2564