โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

บุคคลากร

บุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโศก บุคลากร ผู้ให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียน

บุคลากร