โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยโศก จำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ อนุบาล 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมปีที่ 1-3

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 8 6 14 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมชั้นอนุบาล 20 13 33 2
ป.1 8 7 15 1
ป.2 8 4 12 1
ป.3 6 10 16 1
ป.4 10 8 18 1
ป.5 13 9 22 1
ป.6 15 3 18 1
รวมชั้นประถมศึกษา 60 41 101 6
ม.1 7 10 17 1
ม.2 8 5 13 1
ม.3 13 1 14 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 28 16 44 3
รวมทั้งหมด 108 70 178 12