โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

โรงเรียนบ้านห้วยโศก

นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านห้วยโศก

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านห้วยโศก

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยโศก  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนช้างคู่  ตั้งอยู่ เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 8  ตำบลช้างขวา   อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์ 84160     โทรศัพท์ /โทรสาร  0-7793-3346   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเขตพื้นที่บริการ  3 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 8,10 และ 12   ตำบลช้างขวา  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติโดยย่อ

ความลำบากในการเดินทางไปเรียนหนังสือของบุตรหลาน ที่โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง  ทำให้นายกระจ่าง  พัฒน์จันทร์  กำนันตำบลช้างขวา   นายคล้อย  สอนขำ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  และประชาชนหมู่บ้านห้วยโศก  ได้ร่วมกันลงแรงสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 8×15 เมตร พร้อมโต๊ะ ม้านั่ง กระดานดำ และขอเสนอเปิดเรียนในเดือนธันวาคม 2503  แต่กรมสามัญไม่อนุญาต  จึงเสนอขอเปิดทุกปี  จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียนบ้านห้วยโศก อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2509   โดย นายสร้อง รักษ์จินดา  ศึกษาธิการอำเภอกาญจนดิษฐ์   และแต่งตั้งนายแคล้ม รักษ์จันทร์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และได้เปิดเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2509   มีนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รวม  46  คน ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง  การพัฒนาของโรงเรียนเป็นไปโดยลำดับ  ดังนี้

พัฒนาการ

ปี พ.ศ. 2512   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป 1 ข   จำนวน  1  หลังขนาด  2 ห้องเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเพิ่มเติม 1 ห้องเรียน  รวมเป็น 3 ห้องเรียน (ปัจจุบันใช้เป็นอาคารสำนักงาน)

ปี พ.ศ. 2515   ได้งบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง (ปัจจุบันมีครูพักอาศัย)

ปี พ.ศ. 2515   ผู้ปกครองได้บริจาคทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มอีก 1 หลังขนาด  3  ห้องเรียน (ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร)

ปี พ.ศ. 2520  ได้งบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง (ปัจจุบันมีครูพักอาศัย)

ปี พ.ศ. 2521  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข. ใต้ถุนสูง  ขนาด  6  ห้องเรียน  จำนวน  1 หลัง (ปัจจบันเป็นห้องเรียน  ปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)

ปี พ.ศ. 2521   ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบกรมสามัญ ขนาด 5 ที่นั่ง  จำนวน 1 หลัง (รื้อถอนแล้ว  ผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมกันสร้างใหม่ทดแทน แบบทั่วไป เมื่อปี 2553)

ปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันเป็นห้องประชุม)  และบ่อเลี้ยงปลาแบบ สปช. จำนวน  1 บ่อ

ปี พ.ศ. 2535 กรมประมงได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามโครงการประมงหมู่บ้าน  ขนาด  2 ไร่ จำนวน 1บ่อ

ปี พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบสปช.601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2537  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ผู้ปกครองได้สร้างอาคาร  เรียนชั่วคราว  ขนาด 4 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันเป็นห้องเก็บของ)

ปี พ.ศ. 2539  ผู้ปกครองได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  1 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันเป็นจริยธรรมและประชาธิปไตย)

ปี พ.ศ. 2540 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/29  จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียน 1 ห้อง และสมุดขนาด 108 ตารางเมตร  1 ห้อง)

ปี พ.ศ. 2541 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 ขนาด 2ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา  และต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องวิทยาศาสตร์และห้องพัสดุ)

ปี พ.ศ. 2553 ได้งบประมาณสร้างอาคาร สพฐ.4  (ห้องส้วม 4 ที่นั่ง)  จำนวน 1 หลัง

ผู้บริหาร

1. นายแคล้ม รักษ์จันทร์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2509 –1 ตุลาคม 2527

2. นายอำนาจ  อำรุง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2528 -7 ธันวาคม 2536

3. นายธวัชชัย  ด้วงทองแก้ว  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อ  7  ธันวาคม  2536 – 5 กุมภาพันธ์  2544

4. นายมานิต  จิตสงค์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2544 – 20  มิถุนายน  2551

5. นายสุรเชษฐ์  ปานแดง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อ 20 มิถุนายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2557

6. นายสมชาย  คงเทพ  รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อ 27 มกราคม 2557 – 3  ธันวาคม  2557

7. นายโกวิทย์  หีตนาคราม   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก   วุฒิการศึกษาสูงสุด    ป.บัณฑิต   สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  4  ธันวาคม  2557 –  ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนจัดการศึกษา ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวไกลเทคโนโลยีสู้ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. จัดการบริหารการศึกษาให้ทันสมัย  ยึดหลักธรรมมาภิบาล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4
. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

โรงเรียนกำหนดเกณฑ์ที่คาดหวังและวางแผนดำเนินการ  งาน/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกลักษณ์-อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

“ไหว้สวย รวยน้ำใจ”

เอกลักษณ์

“เศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”

คำขวัญของสถานศึกษา

“เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม”

ปรัชญา

“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาคือแสงสว่างแห่งโลก”

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.